اسپرینکلر (sprinkler) بخشی از سیستم اطفاء حریق است و زمانی که حریق را تشخیص دهد (یعنی دما از میزان مشخصی بیشتر شود) آب را تخلیه می‌کند. اسپرینکلر آتش‌نشانی به‌طور گسترده‌ای استفاده می‌شود و در هر سال در سراسر جهان بیش از ۴۰ میلیون اسپرینکلر نصب می‌گردد. ساختمان‌هایی که توسط اسپرینکلر حفاظت شده و دارای طراحی و نگهداری استاندارد باشد، بیش از ۹۹ درصد از آتش‌سوزی‌ها به تنهایی توسط اسپرینکلر کنترل می‌شود.